autoservis obchodné podmienky

Všeobecné servisné podmienky L. S. O. s.r.o., Bardejov

LSO autoservis

 1. ÚVOD

Tieto všeobecné servisné podmienky (ďalej len „podmienky“) sú v zmysle ustanovenia § 273, odst. 1 Obchodného zákonníka súčasťou všetkých zmlúv na prevedenie mimozáručných opráv a pravidelných údržbových prehliadok (ďalej len „opravy“) vozidiel, ich súčasťou, alebo príslušenstvom (ďalej len „ vozidla“) v servise LSO autoservis spoločnosti L.S.O. s.r.o., Bardejov (ďalej len „servis“). Servis je oprávnený podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek iné zmeny podmienok sú platné iba za predpokladu, že boli dohodnuté písomne v zmluve o oprave, ako je ďalej definované.

 

 1. OBJEDNÁVKA

Objednávanie opráv sa prevádza na pulte príjmu opráv servisu, alebo telefonicky na tomto oddelení. Objednávku môže urobiť ktorákoľvek fyzická osoby poverená zákazníkom. Pokiaľ objednávku zadáva vodič vozidla, považuje sa, že je k tomu úkonu zákazníkom poverený. Objednávka na opravy mimo pracovnú dobu sa realizuje na základe dohody so servisom.

 

 1. UZAVRETIE ZMLUVY O OPRAVE

Zmluva o oprave (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára na tlačive zákazkového listu, ktorý podľa požiadaviek osoby, ktorá menom zákazníka odovzdáva vozidlo do opravy (ďalej len „zákazník“), vyplní poverený zamestnanec servisu. Vyplnený a servisom podpísaný zákazkový list je návrhom zmluvy predloženej servisom. Zmluva je uzavretá okamihom, keď návrh podpíše zákazník. Akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia, alebo iné zmeny návrhu sú proti návrhom zákazníka, nepovažujú sa za prijatie návrhu servisom. Pred uzavretím zmluvy môže servis požadovať k nahliadnutiu „Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla“.

 

 1. UZAVRETIE ZMLUVY O NÁKUPE NÁHRADNÝCH DIELOV

Zmluva o nákupe náhradných dielov (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára podpisom zákazníka, alebo osoby jednajúcej menom zákazníka na faktúre za odoberané náhradné diely. Pred uzavretím zmluvy môže servis požadovať od zákazníka, alebo od osoby jednajúcej menom zákazníka predloženie výpisu z Obchodného registra a požiadať o preukázanie totožnosti.

 

 1. ODOVZDANIE VOZIDLA DO SERVISU

Pri odovzdaní vozidla do servisu zodpovedá vodič za zabezpečenie vecí v kabíne vozidla. Servis nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody ( napr. poškodenie čelného skla ) spôsobené pádom cudzieho predmetu pri sklopení kabíny vozidla. Zákazník je povinný odovzdať vozidlo do opravy čisté. Nadmerne znečistené vozidlo, ktoré by mohlo neúmerne znečistiť servisné priestory, alebo brániť riadnemu prevedeniu opravy, bude umyté v servise na náklady zákazníka. Vozidlá na komunálny odpad, klanicové a vozidlá so sklápajúcimi nadstavbami, nebudú prijaté na opravu do servisu, pokiaľ budú naložené (výnimku môže povoliť iba vedúci servisu, prípadne iný pracovník vedenia servisu). Servis neručí za stratu cenností z kabíny vozidla. Zákazníci sa môžu voľne pohybovať v priestore určenému pre zákazníka alebo verejnosť. Vstup do dielni je zákazníkovi umožnený iba v sprievode technika servisu a to výhradne na vlastné riziko zákazníka.

 

 1. PREVEDENIE OPRAVY

Oprava bude prevedená v rozsahu požiadaviek zákazníka, uvedených v zmluve. Ak zistí servis v priebehu opravy, že vozidlo má aj iné závady než tie, ktoré požadoval zákazník odstrániť, upozorní zákazníka bezodkladne na ich existenciu. V prípade ak zákazník s odstránením týchto závad nesúhlasí, alebo ak nereaguje na upozornenie servisu, prevedie servis opravu podľa zmluvy a skutočnosť, že zákazník nesúhlasil s odstránením ďalších zistených závad, poznamená v zákazke. Ak si zákazník neželá, aby mu boli vymenené diely a súčiastky vrátené, v okamihu po ich vymontovaní z vozidla sa stanú vlastníctvom servisu. Ak príde pri oprave k výmene typu motora, alebo rámu vozidla, farby, prípadne inej časti, ktorých číslo sa vyznačuje v technickom preukaze vozidla, zaznamená servis túto skutočnosť v doklade o odovzdaní opraveného vozidla. Za vyznačenie nových údajov v technickom preukaze zodpovedá zákazník. Servis je oprávnený previesť sa s vozidlom (vykonať skúšobnú jazdu) pred začiatkom jeho opravy za účelom identifikácie závady a pred jeho odovzdaním zákazníkovi, za účelom kontroly funkčnosti po prevedených opravách v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru opravy či závady.

 

 1. LEHOTA OPRAVY

Servis je oprávnený lehotu opravy podľa potreby predĺžiť, najmä v prípade kedy v priebehu zistil, že skutočná náročnosť opravy je vyššia ako bolo možné odhadnúť pri prevzatí vozidla k oprave. V prípade takého zistenia je servis povinný zákazníka bezodkladne vhodným spôsobom informovať a oznámiť mu novú predpokladanú lehotu opravy.

 

 1. CENA

Zákazník je povinný zaplatiť cenu opravy zodpovedajúcu skutočným prevedeným prácam, použitým dielom a súčiastkam tak, ako je vykalkulovaná vo vyúčtovaní (faktúra), ktoré je prílohou dokladu o odovzdaní opraveného vozidla zákazníkovi. Ceny budú účtované v súlade s cenníkom, ktorý je k dispozícií na príjme opráv. Zákazník súhlasí v odôvodnených prípadoch s navýšením ceny zákazky o 15%. V prípade, že servis zistí v priebehu opravy, že predbežná cena opravy bude prekročená o viac ako 15%, je povinný o tom zákazníka preukázateľným spôsobom bezodkladne informovať. Ak zákazník s prekročením ceny nesúhlasí, je povinný to servisu bezodkladne písomne oznámiť. V takomto prípade je zákazník, tak aj servis oprávnený od zmluvy odstúpiť. Už prevedené práce a nevratné použité diely hradí v tomto prípade zákazník. Všetky ceny sú uvedené v eurách a sú splatné v hotovosti, resp. prevodom z kreditnej karty zákazníka, ktorá je pre servis akceptovateľná pri odovzdaní opraveného vozidla zákazníkovi, alebo bankovým prevodom na účet, v lehote uvedenej na faktúre. Platba v inej mene, prípadne inou formou je možná iba vtedy, ak je to dojednané v zmluve. Servis je oprávnený požadovať pri uzavretí zmluvy zaplatenie zálohy až do 100% výšky predbežného rozpočtu opravy. Podpisom zákazkového listu, alebo kópie faktúry pri pultovom predaji dielov sa zákazník zaväzuje vyúčtovanú cenu riadne a včas zaplatiť. Pre prípad omeškania zaplatenia kúpnej ceny v termíne splatnosti uvedenej na faktúre, sa zákazník zaväzuje zaplatiť servisu úrok z omeškania vo výške 18% z vyúčtovanej ceny ročne od prvého dňa omeškania do zaplatenia. Ak je cena opravy splatná pri odovzdaní opraveného vozidla zákazníkovi, je servis oprávnený vozidlo zadržať pre zaistenie svojej pohľadávky na zaplatenie ceny opravy až do okamihu skutočného zaplatenia.

 

 1. ZÁRUKA ZA PREVEDENÚ OPRAVU

Na použitý materiál s výnimkou mazadiel a spotrebných dielov poskytuje servis záruku 24 mesiacov od namontovania nových alebo 12 mesiacov repasovaných dielov. Spoločnosť ručí za kvalitu použitého materiálu a za kvalitu dielenského spracovania. V prípade preukázateľného pochybenia v kvalite materiálu, či v kvalite dielenského spracovania bude predmetný diel bezplatne vymenený za nový. Záruka sa výslovne netýka javov vyplývajúcich z mechanického poškodenia a opotrebovania. Záruka sa nevzťahuje na materiál zakúpený a dodaný zákazníkom na prevedenie opravy. Riešenie záruky sa vzťahuje výlučne na fyzickú výmenu samotného dielu, nie na náklady s tým spojené. Záruka sa nevzťahuje na závady a škody spôsobené haváriou vozidla, alebo na chybe majúcu charakter, alebo vyplývajúcou z opotrebovania vozidla či náhradného dielu.

 

 1. PREVZATIE VOZIDLA

Zákazník je povinný prevziať opravené vozidlo v deň uvedený v zmluve, prípadne v deň vyplývajúci z novej lehoty opravy, ktorú servis zákazníkovi oznámil v súlade s čl. VI. podmienok. Ak neprevezme zákazník ani do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty podľa čl. VI., je servis oprávnený vozidlo uskladniť na náklady a vlastné riziko zákazníka. O uskladnení vozidla servis zákazníka informuje. Zákazník zároveň súhlasí so zaplatením všetkých nákladov spojených s uskladnením.

 

 1. OPRAVA NA CESTE

Výjazd servisného vozidla v pracovnej dobe stanovuje cenník servisných úkonov, ktorý je k dispozícií na pulte príjmu opráv. Objednávkový a zmluvný systém prác mimo pracovnej doby sa stanovuje osobitne. Opravy mimo pracovnú dobu na ceste sú riešené osobitnou formou. Ďalšie platby závisia na charaktere opravy či ďalších poskytnutých služieb ( odťah, ubytovanie a pod. ), alebo na ďalších vzájomných dohodách. Prípadné opravy v zahraničí, ktoré poskytne servis zákazníkovi, sa riešia individuálnou formou.

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všeobecné servisné podmienky boli vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka a sú vystavený v prijímacích priestoroch prevádzky LSO autoservis, spoločnosti L.S.O., s.r.o. Bardejov spoločnosť s ručeným obmedzeným.

Firma L.S.O., s.r.o. Bardejov spoločnosť s ručeným obmedzením si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných servisných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia..